5. Zlatý věk SF

V září roku 1937 Campbell nastoupil do Astoundingu jako redaktor. Najal ho F. Orlin Tremaine, neboť dostal od Street & Smith na starosti ještě několik dalších časopisů a na práci editora Astoundingu mu zbývalo jen velmi málo času. Již od počátku tedy Campbell zastával většinu editorské práce, a když Tremaine v březnu následujícího roku od Street & Smith odešel, aby založil vlastní firmu, vydavatel jmenoval novým šéfredaktorem Campbella.

Campbell měl v té době již jasno, jakou podobu by měla mít science fiction publikovaná v Astoundingu i Astounding samotný. Navíc Tremaine opustil časopis až v okamžiku, kdy vydal poslední z povídek, jež v redakci nashromáždil. Campbell tak mohl začít nanovo, a to zcela podle svých představ. Především se však nebál přesvědčit autory o tom, že nejlepší způsob, jak psát magazínovou science fiction, je ten jeho. Theodore Sturgeon to komentuje slovy:

[1] in: Aylott, Chris, John Campbell: Father of 'Astounding', Space.com, 1999 (aktualizace 30. 11. 1999).

”Writers who always sold their stories to editors were suddenly faced with an editor who sold stories to them instead... and could he sell!“[1]

Campbell si mohl dovolit učit ostatní autory, neboť v té době byl již zkušeným a poměrně všestranným autorem. Jeho přínos magazínové SF je nesporný.

5.1. Prvních osmnáct měsíců Campbellova Astoundingu

ASTOUNDING stories
ASTOUNDING stories

astounding SCIENCE FICTION
astounding
SCIENCE FICTION

První věcí, kterou Campbell bezprostředně po svém jmenování editorem Astoundingu změnil, byl název časopisu. Bylo zde již zmíněno, že se jeho titul v první polovině třicátých let dvakrát měnil z Astounding Stories of Super-Science na Astounding Stories. Podle Campbella však tento název příliš evokoval pulpy, a proto ho nahradil seriózněji znějícím Astounding Science Fiction s úmyslem nenápadně vytlačit slůvko „Astounding“ tak, aby zůstalo pouze „Science Fiction“. Toho mělo být dosaženo jeho neustálým zmenšováním. Původně dominantní nápis „Astounding“ byl brzy již tak malý, že v sousedství zbylého „Science Fiction“ takřka zanikal. Nicméně než Campbell stačil svoji snahu dovést do úspěšného konce, objevil se roku 1939 na trhu časopis téhož názvu (tj. Science Fiction[2]).

Jistou dobu Campbell experimentoval s koncepcí „thought-variant“. Tzv. mutant issues měly názorně demonstrovat změny ve směřování Astoundingu a tím i vědeckofantastického žánru samotného. Tzv. nova stories pak měly vynikat spíše svým neobvyklým zpracováním, než původní myšlenkou. Od této poněkud křečovité snahy o upoutání pozornosti Campbell záhy upustil. Ze svého úmyslu odpoutat magazínovou SF od jejího pulpového dědictví však nic neslevil a zaměřil se na odstraňování klišé a prosazování originálních nápadů.

[2] 1939 – 1941, vydavatel Blue Ribbon Magazines, Inc.
[3] Astounding Science Fiction, duben 1938.
[4] Astounding Science Fiction, červenec 1938.
[5] Tamtéž.

Každopádně zpočátku se Campbellův Astounding od Tremaineova příliš neodlišoval. Co se publikovaných povídek týče, za zmínku stojí pouze skutečnost, že zde debutovali Lester del Rey (povídka The Faithful[3]), L. Ron Hubbard (povídka The Dangerous Dimension[4]) a přilákán kvalitou Campbellova Astoundingu se k psaní vrátil i Clifford D. Simak (novela Rule 18[5]).


© Martin Diviš 2002